Professores

Jorge Júnior do Prado - Coordenador

Jusara Kazue Ichioka
Kiyomi Kimura Fugie
Kiyomi Tanaka Kanabushi